Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:12

12Árɨ́ŋɨ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákárí ntá yi, afʉɛ́t arɔk ɛkɛrɛ́ Maria, nnɔ Jɔ̌n Mák. Bɛyǎ bo báchɛmti nyaka arɛ mánɨk nɔkɔ mmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index