Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:13

13Píta abho bɛ́dɛp nɛkok ɛnɛn mbɨ. Ngɔsɔ́ŋ anɛ aka nnyɛ́n bɛ Róda áchí nyaka mmɔ̌ bɛtok anywɔ́p. Arɔk bɛrɨŋɨ mmu anɛ ádɛ̀p nɛkok.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index