Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:17

17Asá awɔ́ bɛ mánchɔ́kɔ́ kpák. Báchɔkɔ kpák kpák. Abho yɛ bɛ́gháti bhɔ ɛnyǔ Mandɛm afɛrɛ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ánáŋá nɔ́kɔ́, aghati bhɔ́ bɛ mángátí Jems nɛ bǒnkwɔ́ bachak ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́fákári. Arɔ yɛ bhɔ́, arɔk ɛbhak ɛchák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index