Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:18

18Nɛ́yí nɔ́kɔ́, ɛbyɔk ɛ́kwɛ́n ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Batɛmɛ́ nɛnu abhɛn bábhàbhɛri Píta, báré makati mámbɛbhɛ nɔkɔ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákárí nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index