Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:19

19Mfɔ Hɛ́rɔd ághókó nɔ́kɔ́ bɛ́ bábhɨkɨ ghɔ́ Píta, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mánjáŋ yi. Báyáŋ yí kɛ bákɛ ghɔ yi. Hɛ́rɔd abhɨŋɨ batɛmɛ́ nɛnu bhɔ, ábhɛ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ bhɔ mɛnyɨŋ, achyɛ ɛyɔŋ bɛ́ mángwáy bhɔ́. Hɛ́rɔd afa atú Judɛ́ya anɛ́ yí áchí arɛ arɔk atú Seséria áchák achɔkɔ arɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index