Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:20

Ɛnyǔ Hɛ́rɔd ágú

20Hɛ́rɔd ǎbentɨ tontó nɛ bǒ-Taya nɛ abhɛn Sídɔn. Ɛkʉ bɛtɔk ɛbhɔ bɛ́pay bɛyap nkwɔ bho. Bátó bhɔ́ mándɔ́k mángɔ́ Hɛ́rɔd. Báyámbɨ bághɔ́ chí Blastɔs, nkɛ́mfɔ anɛ Hɛ́rɔd. Aka bɛkwak bhɔ mánsókórí nɛ Mfɔ Hɛ́rɔd bɛ ɛsɔŋɔri ɛ́máy nɛ́ntɨ́ bɛtɔk Táya nɛ Sídɔn nɛ ɛyi. Báyàŋ nyaka bɛbhak ɛyɔŋ ɛ́mɔt nɛ Mfɔ Hɛ́rɔd mbɔnyunɛ nɛnyíɛ́ ɛnap nɛ́fù nyaka chi atú ɛtɔk ɛnɛ achi antɛn yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index