Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:21

21Nywɔp Mfɔ Hɛ́rɔd afyɛ́ ndu bɛrɛm kɛpɨ nɛ bhɔ nɛkwáy nɔ́kɔ́, afyɛ́ ndɛn kɛfɔ yi, achɔkɔ ndu ɛnɔkɔ́ kɛfɔ arɛm kɛpɨ bɛsi bǒbhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index