Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:22

22Bǒbhó bare bɨk bɛ, “Chi ɛyɔŋ mandɛm. Puyɛ chi ɛyɔŋ ɛnɛ nkwǎŋwaŋ!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index