Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:23

23Tɛ́mté wu, ángɛl Mandɛm aguɛ́p yi nɛme amʉɛt mbɔnyunɛ arɔ́ bo mánchyɛ yi kɛnókó ɛkɛn babhɔŋɔ bɛchyɛ chi ntá Mandɛm. Kɛ́nyoŋo kɛ́nyíɛ́ yi, agú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index