Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:25

25Banábas nɛ Sɔ̌l, mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛkʉ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛ́pɔ́kɔ́ bhɔ́ Yerúsalɛm, bápɛtnsɛm Antiɔk. Básɔ́t Jɔ̌n Mák, arɔk nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index