Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:3

3Ághɔ́ nɔ́kɔ́ bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ yí ákʉ́ ɛ́chyɛ̀ bo Israɛl maŋák, arɔk ambɨ nɛ bɛbʉ́ bhi, achyɛ ɛyɔŋ bɛ mánkɛ́m Píta nkwɔ́. Ɛyɔ ɛ́fákárí ndǔ mpok Ɛpǎ brɛt anɛ kɛbhɔŋ yís.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index