Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:4

4Bákɛ́m nɔ́kɔ́ Píta, arɛm báfyɛ́ yi ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Bakwɔ́ batɛmɛ́ nɛnu ábhak anwi ndu bɛbhabhɛri yi mkpák nɛ mkpák. Yɛ̌ntɨkɨ nkwɔ́ wap ábhɔ́ŋ batɛmɛ́ nɛnu manwi. Hɛ́rɔd abhɔ́ŋ nkaysi bɛ Ɛpǎ Nɛkɨŋɨ ɛ́mfʉ́ɛ́t, mámfɛrɛ yi mántáŋ kpoŋoroŋ bɛsí bho.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index