Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:5

5Kɛ ɛnɛ́ batɛmɛ́ nɛnu bábhàbhɛri Píta ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, bakoŋo Yesu báré nɨkmʉɛt ntá Mandɛm nɛ batɨ yap ankɛm ɛ̌ti yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index