Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:6

Ángɛl Mandɛm akʉ Píta afú ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ

6Nkúbhɛ́ bɛti ɛbhɛ́n Hɛ́rɔd árɔ́bhɛ́ nóŋ chi bɛ nywɔp nɛ́njí mámfɛ́rɛ́ Píta ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ mántáŋ yi bɛsí bho, Píta abhak bhʉrɛ nɛ́ntɨ batɛmɛ́ nɛnu bati apay, femfé nɛ ngɛm. Ngɛm amɔt abhat yi nɛ ntɛmɛ́ nɛnu amɔt ndǔ ɛbhěmʉɛt ɛ́mɔt, achák abhat yi nɛ ntɛmɛ́ nɛnu anɛfú ndǔ ɛbhěmʉɛt ɛ́chák. Batɛmɛ́ nɛnu báchák bábhak anyǔbhá mámbabhɛri nɔkɔ ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index