Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:7

7Ángɛl Mandɛm abhesi tɛ́mchók, bɛdiɛrɛ bɛ́kwɛ́n amɛm ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ. Ángɛl akɛ́m Píta ndǔ nɛnkɨ anyɨkɨsi, áŋɛ́mɛ́ yí arɛm bɛ, “Faté áyák!” Tɛ́mté wu ngɛm ɛnɛ́ ɛ́chí amɔ́ Píta ɛ́yóko ɛ́kwɛ́n amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index