Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 12:9

9Píta abho bɛ́koŋo yi. Nɛfú anɛ báfú ɛkɛrɛ́kɛnɔŋ, yí kɛrɨŋɨ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ ángɛl ákʉ̀ ntá yi chí ndaká tɛtɛp. Are kaysi bɛ́ ághɔ̀ nɔ chi kɛnɔ́ amɨ́k antífú.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index