Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:1

Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ ayap Banábas nɛ Sɔ̌l ató

1Barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ nɛ batɔŋ Ɛyɔŋ Mandɛm báchi nyaka ndǔ Nkwɔ Yesu abhɛn Antiɔk. Bábhak Banábas, nɛ Símiɔn anɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ́ Ɛgírímɔ, nɛ Lusiɔs anɛ áfú Sírene, nɛ Manáen anɛ áchí nyaka mmʉɛrɛ kɛmbɔ́ anɛ Mfɔ Hɛ́rɔd Ántipas, nɛ Sɔ̌l.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index