Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:10

10arɛm bɛ, “Wɔ mmɔ̌ Satan! Wɔ mmu ɔ́pábhɛ́ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛchi chak bɛsí Mandɛm. Wɔ mmu bapu ájwí wɔ́ mɛniɛ. Ɔpú rɔ bɛkʉ mbi Mandɛm anɛ achí chak ambak ŋɔ́tíŋɔ́tí?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index