Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:11

11Dɨŋɨ́ bɛ awɔ Mandɛm ákwɛn wɔ amʉɛt nɛ́nɛ. Nɛ chɔŋ amɨ́k ánɛmɛ wɔ, ɔ́kɛ́pɛrɛ kwáy bɛghɔ mbaŋ ndǔ mbɨŋɨ́ mpok. Tɛ́mté wu, nɛbháŋ nɛ́kúti yi amɨ́k ɛjuri ɛ́kwɛ́n yi bɛsí arɔbhɛ nɛmɛri nɛ́mɛ́ri ambɛbhɛ nɔkɔ mbák mmu achí anɛ ákway bɛkɛm yi awɔ ánjá yi mbi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index