Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:12

12Gɔ́bhanɔ ághɔ́ nɔ́kɔ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ ɛ́fákári, anoko Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti Yesu. Ɛ́bhak yi maknkay bɛ́ghok mɛnyɨŋ ɛbhɛn bátɔ̀ŋ ɛ̌ti Yesu Acha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index