Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:14

14Bárɔ Pɛga bárɔk ambɨ kpát báchwɔ́p Antiɔk atú Pisídia. Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt bo Israɛl, bárɔk bachwe ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí báchɔkɔ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index