Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:15

15Bápáy nɔkɔ Ɛkáti Mandɛm mbɔ ɛnyu Moses asɨ́ŋɨ́ nɛ ɛnɛ ɛ́fú ndǔ basɨŋɨ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ, bǒ batí ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí ɛyɔ bátó mmu bɛ ángátí bɔPɔ̌l bɛ, “Bɔ̌ma, mbák bǎbhɔŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ ɛkway bɛfyɛ bhɛsɛ ntɨ, ghatí ká bhɛsɛ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index