Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:17

17Mandɛm bo Israɛl ayap nyaka bachǐmbɨ bhɛsɛ́ akʉ nnɛrɛ́kɛt bǒ bhɛsɛ áchɨk mpok báchí mankɔ amɛm ɛtɔk Íjip. Mandɛm afɛrɛ bhɔ́ ndu kɛsɛm arɛ́ nɛ bɛtaŋ ɛbhi ɛbhɛn bɛyǎ bɛcha.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index