Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:18

18Ndǔ mamiɛ́ bɛsa bɛpay, abhak nɛ bhɔ́ amɛm baso, abhɔ́ŋ ɛkɛ́bhɛ́ntɨ́ nɛ bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index