Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:2

2Ɛwak ɛ́mɔt, ɛnɛ báchí ndǔ nɛtarɛ́nsay nɛ nɛnɨkɨ́mʉɛt mánchyɛ nɔkɔ Mandɛm kɛnókó, Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ arɛm bɛ, “Dɔ̌ ká Banábas nɛ Sɔ̌l, mámbák nyáŋá ndu bɛtɨk ɛbhɛn mbɨŋɨ bɔ mankʉ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index