Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:20

20Ndǔ mamiɛ́ ankɛm anɛ́ bɔ báchɔ́kɔ́ ɛtɔk Íjip nɛ anɛ́ báchí amɛm baso kɛ báchwe Kánǎn ábhák mbɔ mamiɛ́ bɛsa bɛbay nsɛm byo (450). Achyɛ yɛ bhɔ bataŋá manyé nɛ bɔ babhak kpátɛ ndǔ mpok Samuɛl anɛ achi nyaka ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index