Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:21

21Ɛ́gháká nɔ́kɔ́ mpok bábhɛ́bhɛ́ yɛ Samuɛl bɛ ánchyɛ bhɔ mfɔ, Mandɛm ayap Sɔ̌l, mmɔ̌ Kish. Kish afú ndǔ nnɛrɛ́kɛt Bɛnjamin. Sɔ̌l abhak mfɔ wap ndǔ mamiɛ́ bɛsa bɛ́pay. Kish afú nyaka ndu nnɛrɛ́kɛt Bɛnjamin.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index