Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:22

22Mandɛm áfɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ yi ndǔ ɛnɔkɔ́ kɛfɔ, ayap Debhít bɛ ambak mfɔ wap. Mandɛm arɛm ɛ̌ti Debhít bɛ, ‘Debhít mmɔ̌ Jése, chí mmu anɛ mbɔ́ŋɔ́ maŋák nɛ yi, mmu anɛ apú nɔ́k bɛkʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ ndɛ́mɛ́ yi ankʉ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index