Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:23

23Mandɛm akʉ ɛbhárɛ́mɔ Debhít ambák Mpɛmɛ bo Israɛl bɛ́kóŋo bariɛp ami ntá bachǐmbɨ bhap. Mpɛmɛ wu chí Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index