Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:24

24Jɔ̌n anáŋ ayambɨ aghátí nyaka bo Israɛl mankɛm bɛ mántɨknsɛm ndǔ bɛbʉ́ bhap mámpɛtnsɛm ntá Mandɛm bɛ yi anjwiti bhɔ́, kɛ Yesu antwɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index