Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:25

25Ɛ́rɔ́bhɛ́ nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t bɛ Jɔ̌n ánaŋa bɛtɨk ɛbhi, abhɛ́p bo bɛ, ‘Bǎkáysí bɛ́ mɛ kɛ nchí Mpɛmɛ anɛ ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́twɔ kɛ? Chao! Puyɛ̌ mɛ! Ghók ka, yí átwɔ̀ mɛ ansɛm, nɛ mbɨ́kɨ́ kway mbɔ̌ŋ mmu anɛ áchoti, bɛfɛrɛ nkwɔbhánya bɛkak ɛbhi.’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index