Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:27

27Bǒ Yerusalɛm nɛ bǒbatí bhap bábhɨ́kɨ́ sɔt nyaka Yesu mbɔ Mpɛmɛ anɛ Mandɛm átó. Ɛkʉ bátáŋ yi, bakpɔt manyé yi bɛ babhɔŋ bɛway yi. Nɛ ndu bákʉ́ nɔ, ɛnyɨŋ ɛnɛ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ bárɛ́mɛ́ nyaka ɛ̌ti yi ɛ́fú tɛtɛp. Nɛ yɔ kɛ bɔ bápày nyaka yɛ̌ntɨkɨ nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt ɛnap.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index