Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:28

28Yɛ̌ndu bábhɨ́kɨ́ ghɔ́ ntí anɛ bábhɔ́ŋɔ́ bɛ́rɛm bɛ mangway yi, bárɛm bɛ Páílet andɔ mangway Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index