Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:29

29Nɛ mánáŋá nɔ́kɔ́ bɛ́kʉ yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ mbɔ ɛnyu Ɛkáti Mandɛm ɛ́rɛ́mɛ́ ɛ̌ti yi, báfɛ́rɛ yi amfǎy ɛkotákátí barɔk babhʉrɛ amɛm nnɛm ɛnɛ́n bághókó ndu sɛtárɛ́bhɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index