Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:3

3Bághókó nɔ́kɔ́ nɔ, bárɔ́k ambɨ nɛ nɛtarɛ́nsay nɛ nɛnɨkɨ́mʉɛt. Mányáŋa yɛ amɔ anti Banábas nɛ Sɔ̌l manɨkmʉɛt, barɔ yɛ bɔ mandɔk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index