Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:31

31Nɛ ndu bɛyǎ manywɔp are bhesi bɛsí bo abhɛn bákɔ̀ nyaka nɛ yi bɛbho Gálili kpatɛ Yerúsalɛm. Bɔ́bhɔ kɛ báchí batísiɛ́ bhi ntá bo Israɛl.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index