Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:32

32Banábas nɛ mɛ sɛ́twɔ fá bɛ́gháti beka Mbok Ndɨ́ndɨ́ bɛ bariɛp amɛn Mandɛm afyɛ́ nyaka nɛ bachǐmbɨ bhɛsɛ́,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index