Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:33

33akʉ mɔ́ afǔ tɛtɛp ntá yɛsɛ́ bɛbhárɛ́ bhɔ́ bhap, ndu ákʉ́ Yesu apɛrɛnsɛm ndǔ nɛpɛ́m. Mandɛm akʉ bariɛp ɛmɔ afǔ tɛtɛp mbɔ ɛnyu ɛchi amɛm Ɛkáti Bakway, bɛbhɔ́k bɛpay bɛ Mandɛm arɛm bɛ:

‘Wɔ ɔchí Mɔ́wa,

nɛ ɛchɔŋ nchí rɛm kpoŋoroŋ bɛ Nchí Ɛtayɛ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index