Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:34

34Nɛ bɛ́yɨŋɨ nɛkʉ anɛ Mandɛm akʉ Yesu ámpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m ɛnyu ɛnɛ yi ápú pɛrɛ gú, Mandɛm arɛm nyaka bɛ́: ‘Chɔŋ nchyɛ́ bhe áfɔ́k mbɔ ɛnyu mfyɛ́ nyaka bariɛp nɛ Debhít nɛ njɛt yi nɛ ɛ́bhɔŋ bɛbhak ɛnyu ɛyɔ.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index