Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:35

35Nɛ ndu bɛ́rɔŋ ambɨ, ɛ́chí nɛbhʉɛt achák amɛm Ɛkáti Bakway bɛ Debhít arɛm ntá Mandɛm bɛ, ‘Ɔpú rɔ chɔŋ Mmu anɛ áchyɛ́ nɛpɛ́m ɛni ntá yɛ ámpɔ́ amɛm nnɛm.’

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index