Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:36

36Mandɛm abhɨ́kɨ́ rɛm nyaka mɛnyɨŋ ɛbhɛn chi ɛ̌ti Mfɔ Debhít mbɔnyunɛ Debhít ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛtɨk Mandɛm áchyɛ́ yi ánkʉ́ fá amɨk ndu ayi mpok, agú akoŋo bachǐmbɨ bhi. Apɔɔ ndǔ nnɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index