Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:37

37Mandɛm arɛm nyaka chi ɛ̌ti mmu achák, anɛ yi ákʉ́ ápɛ́rɛ́nsɛm ndǔ nɛpɛ́m anɛ mmʉɛt ayi abhɨkɨ pɔɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index