Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:38

38Bɔ̌ma dɨŋɨ́ yɛ ká bɛ́ chí ɛ̌ti Yesu kɛ Mandɛm áfòŋori bɛbʉ́ mbɔ ɛnyu sɛ́ghàti bhe.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index