Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:39

39Dɨŋɨ́ ká bɛ yɛ̌ agha anɛ ánókó Yesu, Mandɛm ǎsɔ̀t bɛ yi achi chak bɛsí bhi. Ɛbhé Moses ɛ́pú kwáy bɛ́kʉ nɔ ntá mmu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index