Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:4

Banábas nɛ Sɔ̌l bárɔk Sáyprɔs

4Banábas nɛ Sɔ̌l bárɔk mbɔ ɛnyu Ɛfóŋó Bɛdyɛrɛ átó bhɔ. Bárɔ́k Sɛlusia básɔt achwǐnyɛ́n anɛ árɔ̀ŋ ndǔ ɛtɔk nɛ́ntɨ́nyɛn ɛnɛ babhɨŋɨ bɛ Sáyprɔs.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index