Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:40

40Sɔt yɛka mpok bɛ́ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ barɛmɛ́ kɛpɨ̌ntɨ básɨ́ŋɨ́ ɛ́kɛ́ fakari nɛ bhe. Nɔ́ chi ɛnyɨŋ ɛnɛ́ básɨ́ŋɨ́ bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index