Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:41

41‘Bě bho bǎbyàk ɛnyɨŋ ɛnɛ Mandɛm árɛ̀m, yɨŋɨ́ ka mbaŋ sayri, mǎmbák maknkay, nɛ mǎngu, nɛ ntí bɛ́ mɛ̌kʉ̀ ɛnyɨŋ ndu manywɔp ayɛka, ɛnɛ yɛ mángátí bhe, bǎpú noko wawak!’”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index