Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:42

42Ɛnɛ Pɔ̌l nɛ Banábas báfù ndǔ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí bo Israɛl, bo báre nɨk bɔ́ mmʉɛt bɛ́ mámpɛ́tnsɛm mandɔk ambɨ bɛghati bhɔ mɛnyɨŋ ɛbhɛn ndu nywɔbhɛ́ nɛywɛ̌mʉɛt ɛnɛ́n nɛ́twɔ̀ ambɨ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index