Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:43

43Bo báfú nɔ́kɔ́ ɛkɛrɛ́ nɛnɨkɨ́mʉɛtí, bɛyǎ bo Israɛl nɛ bo abhɛn bápu bo Israɛl kɛ báchày Mandɛm, báré koŋo Pɔ̌l nɛ Banábas. BɔPɔ̌l básɛ́mti bhɔ́ bɛ́ mánté kpirí, mándɔkɔ nɔkɔ chi ambɨ bɛghɔkɔ mmʉɛt ndu bɛrɨ̌ndu Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index