Search form

Ɛkáti Bɛtɨk Bǒnto 13:44

44Ɛ́gháká nɔkɔ nywɔbhɛ́ nɛywěmʉɛt ɛnɛn nɛ́kòŋo, ɛtɔk ɛnkɛm ɛ́twɔ́ bɛ́ghok Ɛyɔŋ Mandɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index